להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   1. איסור חיוב עריכת בדיקת פוליגרף
גוף מוסדי לא יחייב עריכת בדיקת פוליגרף, לרבות במסגרת פוליסת ביטוח או תקנון קופת גמל.
 
 
  1. הצעה לעריכת בדיקת פוליגרף
בדיקת פוליגרף תעשה רק לאחר שנחתם הסכם פוליגרף בין הגוף המוסדי ובין התובע.
גוף מוסדי רשאי להציע לתובע לערוך בדיקת פוליגרף רק לאחר שהתובע הגיש לגוף המוסדי תביעה, ובתנאי שבשלב בירור התביעה או בשלב בדיקה מחודשת של זכאות התובע, עלו חשדות למרמה מצד התובע.
על אף האמור בסעיף קטן (ב) ובסעיף קטן 4(ז) להלן, גוף מוסדי רשאי להיעתר לבקשה של תובע מיוצג על ידי עורך דין לערוך בדיקת פוליגרף, גם אם לא עלו חשדות למרמה מצד התובע, ובלבד שבהסכם הפוליגרף מוסכם שאם התובע יימצא דובר אמת, הבדיקה תהווה ראיה מכרעת ואם לא יימצא דובר אמת, יראו את הבדיקה כאילו לא התקיימה ולא יעשה בה כל שימוש.
 
טרם ההצעה לעריכת בדיקת פוליגרף, יכין הגוף המוסדי מסמך המתעד את החשדות שעלו והסיבות להם. על גבי המסמך יופיע תאריך עריכתו ופרטי עורך המסמך, והוא יישמר בתיק התביעה. לאחר סיום בירור התביעה יימסר עותק של המסמך לתובע.
טרם ההצעה לעריכת בדיקת פוליגרף, יודיע הגוף המוסדי בכתב לתובע כי קיימים חשדות למרמה צידו.
                                             

סירוב תובע לבדיקת פוליגרף
תובע רשאי לסרב להצעת הגוף המוסדי לערוך בדיקת פוליגרף, וכן רשאי לסרב לערוך בדיקת פוליגרף גם לאחר שחתם על הסכם פוליגרף. סירוב כאמור לא יפגע בזכויותיו לרבות לעניין בירור התביעה, על פי כל דין ועל פי פוליסת הביטוח או תקנון קופת הגמל, לא ייחשב כויתור מכל סוג שהוא, ולא יוגש כראיה לבית המשפט.
סירוב כאמור בסעיף קטן (א), לא יקנה לגוף המוסדי סעד לתרופות בגין הפרת חוזה.


 
 
לייבסיטי - בניית אתרים